دلم از کوچ یاران گرفته است

۲ comments

  1. Posted by دوست, at پاسخ دادن

    اینها که خدا رحمت کرده اند ولی باز هم خدا رحمتشون کنه

  2. Posted by ونوس, at پاسخ دادن

    ممنون خداوند هم ما و هم همه رفتگان را قرین رحمت فرماید

ثبت نظر