هوای درون منزلتان از هوای خیابان هم آلوده تر است . چاره چیست

آیا می دانید هوای درون منزلتان از هوای خیابان هم آلوده تر است؟ راه حل چیست؟
به همین دلیل است که گاهی اوقات ما در خانه احساس کسالت و بیماری میکنیم؟

ادامه مطلب

ثبت نظر